Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
w Komunalnym  Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju

Informujemy, że Komunalny Związek Ciepłownictwa  „Ponidzie” z siedzibą w Busku-Zdroju, os. Sikorskiego 42, (zwane dalej KZC „Ponidzie” ), od dnia 25 maja 2018 roku, przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części RODO.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
•    tel. +48 534682206
•    e-mail:dorota.zamojska@kzcponidzie.pl
1.    KZC „Ponidzie” przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków określonych w artykule 6 ust. 1 RODO, w szczególności:
a.    osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę;
b.    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
c.    przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, którego stroną jest KZC „Ponidzie”;
d.    przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e.    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KZC „Ponidzie”  lub przez stronę trzecią.
2.    W procesie przetwarzania danych osobowych, KZC „Ponidzie” stosuje następujące zasady:
a.    rzetelność i przejrzystość – dane osobowe są przetwarzane w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, a osoba ta ma możliwość wglądu w przetwarzane swoje dane oraz otrzymuje informację o celach i zasadach przetwarzania w chwili pozyskiwania danych osobowych;
b.    ograniczenie celu – zbieranie i przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;
c.    minimalizacja danych – przetwarzane dane są adekwatne do celu, któremu służą. Nie przetwarza się danych, które można uznać za nadmiarowe lub zbędne;
d.    prawidłowość – KZC „Ponidzie” dokłada wszelkiej staranności, aby przetwarzane dane były zgodne ze stanem faktycznym, a osobom których dane dotyczą przysługuje prawo wglądu i ich sprostowania;
e.    ograniczenie przechowywania – dane osobowe przechowywane są wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji celów i  zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
f.    integralność i poufność – KZC „Ponidzie” stosuje środki bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, które chronią dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem ujawnieniem, a także pozwalają na ich ochronę przez przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub modyfikacją;
g.    rozliczalność – KZC „Ponidzie”  dokumentuje proces przetwarzania danych osobowych.
3.    Osobom których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa, o ile nie są one ograniczone innymi przepisami prawa albo uniemożliwiają zrealizowanie celu, którego dotyczą:
a.    prawo do informacji realizowane w chwili pozyskiwania danych oraz w procesie przetwarzania;
b.    prawo do sprostowania danych;
c.    prawo do bycia zapomnianym;
d.    prawo do ograniczenia przetwarzania;
e.    prawo do przenoszenia danych;
f.    prawo do sprzeciwu.
4.    W procesie przetwarzania danych osobowych KZC „Ponidzie”  korzysta z usług innych podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w jego imieniu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych zlecane jest tylko i wyłącznie podmiotom, które gwarantują ich bezpieczeństwo zgodnie z wymaganiami przepisów prawa oraz standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w KZC „Ponidzie”.
5.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, KZC „Ponidzie” stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które chronią dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, przed nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawniony dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych – i mogących w szczególności prowadzić do uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych. Są to m.in.:
a.    wyznaczono Inspektora Ochrony Danych;
b.    do przetwarzania danych dopuszcza się wyłącznie osoby upoważnione, posiadające wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i obowiązków wynikających z RODO;
c.    sprzęt komputerowy, oprogramowanie, infrastruktura teleinformatyczna zostały wyposażone w zabezpieczenia zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania oraz zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
  
 
Informacja Dla Klientów
Szczegóły
 
W trybie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
 
•    Administratorem Państwa danych osobowych jest Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” (zwane także administratorem), os. Sikorskiego 42, 28-100 Busko-Zdrój. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: dorota.zamojska@kzcponidzie.pl
•    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa sprzedaży zawarta z Państwem w trybie art. 6 ust. 1 lit b RODO. Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji tej umowy, polegającej na sprzedaży energii cieplnej.
•    Podanie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale także niezbędne do zrealizowania umowy.
•    Państwa dane przetwarzane są w okresie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres, który określają przepisy prawa, m.in. w celu wywiązania się przez administratora z obowiązków podatkowych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
•    Państwa dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, poza tymi, które są do tego uprawnione z mocy prawa lub świadczą w naszym imieniu usługi na podstawie umów powierzenia, które gwarantują bezpieczeństwo Państwa danych.
•    Przysługuje Państwu prawo wglądu w Państwa dane i ich sprostowania oraz prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zrealizowanie tych praw jest możliwe, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązkami administratora, wynikającymi z przepisów prawa, lub spowoduje to niemożliwość wykonania celu, dla którego dane te są przetwarzane.
•    Na mocy obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
•    Państwa dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.
 
Informacja dla składających wnioski o przyłączenie do sieci KZC

Szczegóły
W trybie art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

•    Administratorem Państwa danych osobowych jest Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie’’ z siedzibą w Busku-Zdroju (zwane także administratorem), os. Sikorskiego 42, 28-100 Busko-Zdrój. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: dorota.zamojska@kzcponidzie.pl
•    Dane osobowe składających wnioski o przyłączenie do sieci KZC przetwarzane są w celu określenia warunków przyłączenia oraz możliwości i warunków zawarcia umów, w szczególności: określenia warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej, uzgodnień dokumentacji technicznej, zawarcia umowy na dostawę energii ciepłnej.
•    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wnioskodawców jest wypełnienie obowiązków prawnych administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na podstawie ustawy z dn. 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  z dnia 19 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy oraz zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
•    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale także niezbędne do zrealizowania celów, o których mowa powyżej.
•    Państwa dane przetwarzane są w okresie niezbędnym do rozpatrzenia złożonego wniosku oraz później, w okresie trwania umowy, a po jej wygaśnięciu w okresie niezbędnym do wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych (np. podatkowych), a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartych umów oraz  zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
•    Odbiorcami danych osobowych są podmioty do tego uprawnione z mocy prawa lub świadczące w naszym imieniu usługi na podstawie umów powierzenia zawartych w trybie art. 28 RODO.
•    Przysługuje Państwu prawo wglądu w Państwa dane i ich sprostowania oraz prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zrealizowanie tych praw jest możliwe, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązkami administratora, wynikającymi z przepisów prawa, lub spowoduje to niemożliwość wykonania celu, dla którego dane te są przetwarzane.
•    Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
•    Państwa dane nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.