Aktualności

Dodano: 2019-08-05 08:51:38 Kategoria: Ogłoszenia o naborze

Monter, konserwator urządzeń grzewczych

Komunalny Związek Ciepłownictwa "Ponidzie" poszukuje pracownika na stanowisko: Monter, konserwator urządzeń grzewczych.Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju poszukuje pracownika na stanowisko:
Monter, konserwator urządzeń grzewczych
1. Niezbędne wymagania stawiane kandydatom:
Aktualne uprawnienia kwalifikacyjne E2 w zakresie eksploatacji.
3 letnie doświadczenie w pracy jako monter, konserwator urządzeń grzewczych, lub palacz kotłów KMR.
Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
Umiejętność spawania elektrycznego, i gazowego potwierdzone wykształceniem w tym kierunku i książeczka spawacza.
Dyspozycyjność - ze względu na charakter pracy czyli awarie które czasami trzeba usuwać po godzinach pracy.
2. Ogólny zakres obowiązków:
obsługa, konserwacja remont i montaż urządzeń ciepłowniczych, instalacji i sieci,
nadzór, nad prawidłowym działaniem wszelkich urządzeń i instalacji kotłowni, w przypadki występujących usterek - zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości,
przeprowadzanie regulacji sieci,
dbanie o prawidłowe działanie urządzeń zabezpieczających kotły, węzły cieplne i inne urządzenia,
usuwanie nieprawidłowości zgłaszanych przez lokatorów, dotyczące niedogrzewania mieszkań oraz przecieków wody,
wykonywanie prac remontowo – budowlanych,
wykonywanie napraw na terenie zakładu w zakresie hydrauliki, itp.,
przygotowanie obiektów i urządzeń do sezonu grzewczego,
3. Warunki pracy:
- rodzaj umowy – umowa o pracę,
- wymiar czasu pracy − pełny etat,
- miejsce pracy – Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” os. Sikorskiego 42, 28-100 Busko-Zdrój, Rejon Kazimierza Wielka
- godziny pracy - 7.00 – 15.00.
4. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów na adres Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” os. Sikorskiego 42, 28-100 Busko-Zdrój, doręczenie osobiste bądź na adres e-mail: sekretariat@kzcponidzie.pl do dnia 12.08.2019 r.
W ofercie prosimy zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami. Informujemy, że nie odsyłamy nadesłanych ofert.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w rekrutacji
Zgodnie z art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji do pracy w Komunalnym Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” z siedzibą os. Sikorskiego 42, 28-100 Busko-Zdrój, email:sekretariat@kzcponidzie.pl, tel. 41 3782789.
Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: dorota.zamojska@kzcponidzie.pl.
Dane osobowe kandydatów do pracy w Komunalnym Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy.
Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane kandydatów do pracy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po okresie wynikającym z przepisów kancelaryjnych i archiwalnych - usunięte.
Kandydaci do pracy W Komunalnym Związku Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
Kandydaci do pracy mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe kandydatów do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.